SugarSync Manager 3.11.0.8

SugarSync Manager 3.11.0.8

SugarSync Manager – Freeware –
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
SugarSync Manager là một ứng dụng nhỏ cung cấp tự động sao lưu và đồng bộ hóa các tập tin của bạn.

Tổng quan

SugarSync Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi SugarSync Manager.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.388 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SugarSync Manager là 3.11.0.8, phát hành vào ngày 24/04/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/01/2008.

SugarSync Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SugarSync Manager đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SugarSync Manager!

Cài đặt

người sử dụng 2.388 UpdateStar có SugarSync Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại